A Hare Krishna ceremonyA Hare Krishna ceremony / Photo: Kirill Kallinikov, Moscow News Picture Agency