Ratha Yatra at Sri Radha Raman Temple

Sri Ratha Yatra Sandarshan Darshan of the gorgeous Sri Sri Radha Raman Ji on 29 June, 2014, Sri Vrindavan Dham, India.