Sri Vigraha Darshan

Gaudiya Mission, Guwahati, 31st August, 2015

Jay Sri Gaur Govinda Radha Vinod Ji Ki Jay!