Sri Siksastakam • Sudarshan Prabhu, Bhakti Lalita Devi & Rai Kishori Devi