Sandarshan on Akshay Tritiya

Sri Chandan Yatra Shringar Darshan's

See many Sandarshans of today's first day of Akshay Tritiya

Sri Rupa Gaudiya Math, Allahabad
 Sri Imlitala Temple, Vrindavan

 Sri Radhadaman Ji, Vrindavan Sree Chaitanya Goudiya Math, Chandigarh

 Sri Sri Radha Vinod Jiu,  Sree Chaitanya Gaudiya Math, Hyderabad

 Jagannath Baladev Subhadra, Sree Chaitanya Gaudiya math, Chandigarh Sri Radha Vrindavan Chandra Ji, Gaudiya Sangha, Delhi

 Shree Rasbihari, Gaudiya Math, Balurghat